บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบุญยง  ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานต่อโครงการ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ใจดีฟาร์ม” จำนวน 3,254,020 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงเรือนสำหรับปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ และโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มใจดีฟาร์ม เป็นตัวแทนในการรับมอบ

สำหรับโครงการ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) เริ่มต้นขึ้นปี พ.ศ. 2560 สนับสนุนกลุ่มคนพิการประกอบอาชีพเกษตรกร สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยร่วมสนับสนุนโครงการ “ใจดีฟาร์ม” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3