จากการที่ภูเก็ตได้รับเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of Gastronomy เป็นเมืองแรกของประเทศไทยและของอาเซียน เป็น 1 ใน 18 เมืองทั่วโลก ทำให้มีการสร้างกิจกรรมต่อเนื่องที่น่าสนใจขึ้นมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ Phuket city of Gastronomy ภายใต้กิจกรรม นวัตกรรมอาหารกับภูเก็ตเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารรุ่นที่ 1 ขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-9 เม.ย.61

โดยโครงการนี้เป็นการตั้งต้นให้ภูเก็ตเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” โดยมีโครงการฝึกอบรมด้านอาหาร และมีกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมรายการอาหารในรูปแบบใหม่ใช้ผลผลิตและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมอาหารโดยใช้ผลผลิตและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นมิตร ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการทำ Green Farming , Zero km.cincept

ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เล่าว่า กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมรายการอาหารในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาต่อยอดสำหรับธุรกิจร้าน อาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร สร้างอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นและความยั่งยืน ในการเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต

การจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เชฟ พ่อครัว แม่ครัว นักศึกษาด้านคหกรรมและผู้สนใจรวม 30 คน ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 505,300 บาท มีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

 


เรียบเรียงจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์