26 พฤศจิกายน 2564 – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ประธานคณะทำงาน โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครบ 100 ปี ดร.ฮั่ว ตงฮี ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บจ.เอเชีย เอรา วัน จำกัด นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารสำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และผู้บริหาร พนักงาน ซีพีอาสา ลงพื้นที่รวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบำเพ็ญความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตราชเทวี นำโดย ดร.นราทิพย์ ผินประดับ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดในพื้นที่ ณ สวนราชเทวีภิรมย์ และชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นจุดหลักของการจัดทำกิจกรรม พร้อมกันนี้กลุ่มธุรกิจในเครือฯทั่วภูมิภาคยังได้ผนึกกำลังร่วมแรงร่วมใจกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบที่บริษัทตั้งอยู่หรือใกล้เคียงทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในการนี้ เครือซีพีในฐานะบริษัทเอกชนไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินธุรกิจมาหนึ่งศตวรรษใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดิน ตามหลักค่านิยมองค์กร “3 ประโยชน์” นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี จึงมีนโยบายให้ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเป็นวันจิตอาสาประจำปีของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม และเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรอบ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือฯได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการผนึกกำลังผู้บริหารและพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจเป็นซีพีอาสาร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวมพลังเป็นหนึ่งใจเดียวกันอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณพื้นที่สำนักงานและในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีจุดหลักคือกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่สวนราชเทวีภิรมย์ และในพื้นที่ชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 1,000 ต้นจากโครงการฝากเลี้ยงกล้าไม้ ให้กับสำนักงานเขตราชเทวี อาทิ ต้นแดง ต้นพะยูง และต้นประดู่ป่า เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทในเครือฯยังร่วมกันผนึกกำลังกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ตั้งสำนักงาน และในพื้นที่ใกล้เคียงครอบคลุมทุกภูมิภาค อาทิ บมจ.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง ปะทิว ทำความสะอาดและตัดหญ้าถนนเส้นทางสาธารณะ หลังฟาร์มและเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบางสน อ. ปะทิว จ.ชุมพร รวมไปถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บขยะพื้นที่โดยรอบตามคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เช่น คลังสินค้าบุรีรัมย์ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้าภูเก็ต ศูนย์กระจายสินค้า BDC มหาชัย ศูนย์กระจายสินค้า RDC ขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้า BCF DC เชียงใหม่ เป็นต้น

ในส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม จัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่รอบ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก นอกจากนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดสุวรรณโกฏิ จ.สุราษฏร์ธานี รวมไปถึงบริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้จัดกิจกรรมใน 3 พื้นที่ ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อทำอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านโนนเรือง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และจัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า วัดโบสถ์สมพรชัย ที่อยุธยา และปลูกผักสวนครัว โรงเรียนบ้านหนองสามพราน จ.กาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมตามโรงงานต่างๆ ได้แก่โรงงานสาขาระยอง จัดกิจกรรมทำความสะอาดลานวัดเขาโพธิ์ จ.ระยอง โรงงานสาขาสีคิ้ว ทำความสะอาดโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โรงงานสาขาบางพลีทำความสะอาดวัดบางเพรียง โรงงานสาขาบางปะกง จัดกิจกรรมทำความสะอาดโบสถ์กลางน้ำวัดสุนีย์ เป็นต้น