พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนงานนวดสปาไทย ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขณะที่คนงานไทยขอให้กระทรวงแรงงานฝึกพัฒนาทักษะฝีมือด้านการนวดสปาไทย และการแกะสลัก ซึ่งสามารถนำรายได้ส่งกลับประเทศไทยไม่ตำ่กว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน นะวะมะวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และคณะ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานนวดไทย และเจ้าของร้านนวดสปาไทย “บ้านช้าง” ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับเจ้าของร้านนวดสปาไทย “บ้านช้าง” และพนักงานนวดสปาไทยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของคนไทยในเยอรมนี ตนและคณะผู้ตรวจราชการจึงได้เป็นผู้แทนมาเยี่ยมเยียน และรับทราบความต้องการที่จะให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าทางร้าน และพนักงานขอให้กระทรวงแรงงานจัดฝึกอบรมอาชีพที่สามารถทำงานในเยอรมนีได้ เช่น การนวดไทย (ไทยสัปปายะ และสปาตะวันตก) การนวดสปามือและเท้า และการแกะสลัก เป็นต้น

โดยในส่วนของการประกอบอาชีพนวดสปานี้ ได้สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และพนักงานนวดให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นจำนวนมาก จากสถิติของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ในเดือนเมษายน 2561 พบว่ามีคนไทยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเยอรมนี ซึ่งรัฐบาลได้ลงทะเบียนไว้ จำนวน 58,820 คน มีผู้ประกอบอาชีพนวดไทยในเยอรมนีจำนวนหลายร้อยคนทั่วประเทศ ซึ่งคนงานไทยสามารถส่งเงินกลับประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน คิดเป็นรายได้ส่งกลับประเทศไทยไม่ตำ่กว่า 3,000 ล้านบาทต่อเดือน

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานและฝ่ายแรงงานฯ จะได้ดำเนินการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่เป็นความต้องการของคนไทย ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานไทยในเยอรมนีมีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป