โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567

ประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน เทศกาลตรุษจีน 2567


ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างไทย – จีน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง