เครือซีพี ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึกภาครัฐ-ชุมชน

ประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึกภาครัฐ-ชุมชน

เครือซีพี ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก ผนึกภาครัฐชุมชน ปลูกต้นไม้สร้างป่าต้นน้ำ ในโครงการ Re4rest ปลูกเพื่อความยั่งยืน 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน  

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน เเละชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านสบขุ่นจ.น่านจัดพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ 4 ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ภายใต้โครงการ “CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก” โดยมี พันเอก นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน,ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา, ชุมชนบ้านสบขุ่น รวมถึงเหล่าพนักงานซีพีอาสาในกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ร่วมปลูกต้นไม้ 300 คน โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล กิจกรรมจัดขึ้น ณ หมู่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ “ร้อย รักษ์ โลก” ในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคส่วนงานอื่นๆ ถือเป็นความตั้งใจ ร่วมแรงร่วมใจ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ถือเป็นการสร้างแรงพลังให้มีการขับเคลื่อน ในเรื่องของความใส่ใจต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันอย่างจริงจัง

ทางด้าน นางสาวพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับ “โครงการ ซีพี ร้อย รักษ์ โลก” เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับเครือข่าย หลายภาคส่วน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่เครือ CP มีวาระครบรอบ 100 ปี โดยมีเป้าหมายที่ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน ขนาดเล็ก (หรือ PM 2.5) ในอากาศ สอดคล้องไปกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่เครือ CP ตั้งเป้าหมาย ที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2030 และ Net zero ในปี 2050  ซึ่งปัจจุบัน มีการปลูกและดูแลต้นไม้ ทั่วโลกว่า 8.4 ล้านต้น และเฉพาะในประเทศไทยกว่า 5 ล้านต้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในทุกพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมการสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชน

02-135-631x420_0
05-69-632x420_0

โดยหนึ่งในแผนงานที่สำคัญ คือ การขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่สำคัญคือการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือในโครงการ “Re4rest ปลูกเพื่อความยั่งยืน 4 ต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน” ซึ่งริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 800,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการยังมีการเข้าไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 4 ต้นน้ำ โดยสนับสนุนการทำเกษตรหมุนเวียน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพืชมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 นี้ มีเป้าหมายที่จะปลูกจำนวน 45,000 ต้น ในพื้นที่บ้านสบขุ่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องปลูกต้นไม้ ได้แก่ กาแฟ ไม้ผล และไม้ป่า จำนวน 400 ต้น โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและชุมชน รวมถึงเหล่าพนักงานซีพีอาสาในกลุ่มธุรกิจในเครือ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro) บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด และชุมชนรวมกว่า 300 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริม ปลูกฝัง สร้างจินสำนึกให้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล พร้อมพัฒนาอาชีพชุมชนโดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน