“ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น Thailand Energy Awards 2023

ประชาสัมพันธ์

“ฟาร์มเฮ้าส์” รับรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น Thailand Energy Awards 2023

นายอภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ รับรางวัล Thailand Energy Awards 2023

รางวัลดีเด่น “ด้านอนุรักษ์พลังงาน – ประเภทขนส่ง” โดยมีนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายขนมปัง ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ที่มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมสากลภายใต้ตรา ฟาร์มเฮ้าส์ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ในบริษัทรวมทั้งมีการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ อาทิ การกำหนดแผนการปฏิบัติงานในการเดินรถ การกำหนด KPI รวมทั้งการกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถขนส่ง การตรวจสอบติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานด้วยระบบ GPS รวมทั้งมีมาตรการออกแบบตู้บรรทุก ให้มีน้ำหนักเบาเพื่อให้เหมาะสมกับการบรรทุกเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน ด้านสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำแผนการดำเนิน โครงการขนส่งสีเขียว (Green Transport) เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขนส่งสินค้าและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการบริหารจัดการการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ใช้พลังงานในการขนส่งทำให้สามารถลดการใช้น้ำมันดีเซล ได้มากถึง 412,885.67 ลิตร/ปี และสามารถลดการใช้ NGV ได้ 132,924.60 kg/ปี และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 1,396.66 ตัน/ปี

สำหรับรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2023 ทั้ง 68 รางวัล จากการประกวด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลประหยัดพลังงานโดยรวมให้ประเทศกว่า 562 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 140,000 ตัน

201223_01220_0