งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 “The 8th ABLS in AEC Symposium

ประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 “The 8th ABLS in AEC Symposium

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์สถาพร จินารัตน์ ผู้อำนวยการ Renovia-ABLS Academy ไดรับมอบหมายจาก  The American Board of Laser Surgery USA เปิดอบรมหลักสูตร Certificate of the American Board of Laser Surgery  ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ มีเนื้อหาวิชา และจัดการสอบทั้งขอเขียน และสัมภาษณ์แก่แพทย์ผู้ที่ทำงานด้านเลเซอร์ทางการแพทย์ทุกสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขา Cosmetic Laser Surgery สถาบันได้ทำการฝึกอบรมแพทย์ หลักสูตร 1 ปี มาได้ครบ 11 ปี มีแพทย์ที่ผ่านการอบรม เป็น Diplomate of the American Board of Laser Surgery มากกว่า 500ท่าน  และมีแพทย์ไทยที่เป็น Diplomate of the American Board of Laser Surgery มาก่อนหนานี้อีก 300 กว่าท่าน นอกจากนั้นยังมีแพทย์ต่างชาติใน AEC ได้มาฝึกอบรมในโครงการนี้จากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เมียนมา ลาว มากกว่า 300 ท่านเช่นกัน ในปี 2566 นี้

ในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการนำเสนองานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมของสถาบัน Renovia-ABLS Academy ที่สรางสรรทฤษฏี ด้านเลเซอร์ความงามใหม่ คือการวิเคราะห์ ลักษณะของผิวหนังของแต่ละคน แต่ละจุดทางดานคลินิก และจัดสรรพลังงานเลเซอร์ ให้เหมาะสม   ในการประชุมครั้งนี้จะแนะนำ Textbook ด้านเลเซอร์ความงามที่ สถาบันได้ทำขึ้นนเป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกในประเทศไทย ชื่อ The Innovative Technique in Cosmetic Skin Laser นอกจากนั้นเรายังจะไดเปิดตัวสมาคมนรีเวชความงามแห่งประเทศไทย และหลักสูตรนานาชาติ Fellowship in Cosmetic Gyanaecology ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี ภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความตองการของแพทย์ต่างชาติที่ประสงค์จะเรียนหลักสูตรแบบ Intensive Course เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้าน Laser Surger , Aesthetic Medicine & Minimum Invasive Cosmetic Surgery ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยสูงสุด และปลอดภัยมากที่สุด อีกทั้งเพื่อให้มีแนวทาง และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยด้านความงามทางการแพทย์ ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไป

ทั้งนี้ ได้เชิญแพทย์ไทยมาร่วมงาน onsite 200 ท่าน online 300 ท่าน ทั้งที่เป็น Diplomate ของ ABLS และแพทย์ผู้สนใจอื่นๆ มาเรียนหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีค่าใชจ่ายใด ๆ

807156