แม็คโคร ร่วมประณามการนำเข้าหมูเถื่อนทำลายเกษตรกร ย้ำความโปร่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% พร้อมสนับสนุนภาครัฐเต็มที่

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2566 แม็คโครออกแถลงการณ์กรณีข่าวเกี่ยวกับ บริษัทเวลท์ แอนด์ เฮลธ์ซี ฟูดส์  บริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็ง ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุม ระบุว่า แม็คโคร ย้ำจุดยืนดำเนินธุรกิจเคียงคู่ไปกับกำรส่งเสริมเกษตรกรมำโดยตลอด และไม่สนับสนุนกำรกระทำผิดกฎหมาย และขอประณามการนำเข้าหมูเถื่อนที่ผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยายการจัดซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบย้อนกลับได้ให้กับผู้ผลิตและคู่ค้าทุกรายยึดถือปฏิบัติพร้อมทั้งมีกระบวนการ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด และยินดีร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างโปร่งใส

ทั้งนีั สืบเนื่องจากกรณีข่าวเกี่ยวกับ บริษัทเวลท์ แอนด์ เฮลธ์ซี ฟูดส์ ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุม แม็คโคร ขอเรียนชี้แจงว่า ในปัจจุบันทำงบริษัทฯ มิได้ซื้อเนื้อหมูจาก บริษัทนำเข้าดังกล่าวตั้งแต่กลางปี2022 เนื่องจากตรวจพบสินค้าไม่ได้คุณภาพ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ยุติการสั่งซื้อสินค้ำ รวมถึงในเวลาต่อมาได้เลิกรับซื้อตับหมูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ้ใบสั่งซื้อที่ปรากฏตามข่าวนั้น เป็นการสั่งซื้อในอดีต และผู้ขายมีเอกสารประกอบการนำเข้าที่ถูกต้องทั้งหมด ณ ขณะที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อสินค้าดังกล่ำว ซึ่งแม็คโครได้ตอกย้ำและตรวจสอบกับคู่ค้าทุกราย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยจาก
ปัญหาหมูเถื่อนที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ แม็คโครขอยืนยันว่าสินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ และยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมายทุกประการ