ซีพีร่วมร้อยเรียงความดี ส่งมอบเรือให้ชุมชนริมคลองเปรมประชากร

ประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ร่วมร้อยเรียงความดี ส่งมอบเรือเพื่อสาธารณประโยชน์ มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วนี้ ๆ นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ส่งมอบเรือนำเที่ยวแก่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 คลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกชุมชนสำหรับสาธารณประโยชน์ริมคลองเปรมประชากร พร้อมต่อยอดในการสร้างอาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี จ.ส.ต.พายัพ  เขื่อนขันธ์ ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 1 นายจำรัส กลิ่นอุบล ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเรือคลองลาดพร้าว พร้อมด้วย นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบของ MQDC และที่ปรึกษาทีม Urban Action นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร นายสุริยะบุศร์ สดแสงจันทร์ หัวหน้างานออกแบบและก่อสร้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารจากกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แก่ บริษัทย่อยค้าปลีกแบรนด์ “โลตัส” สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM ) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในการสนับสนุนครั้งนี้

นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า “จากการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.ได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้กับชุมชนริมคลองเปรมประชากร ในโครงการบ้านมั่นคงริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ด้วยเครือซีพียึดมั่นในค่านิยม 3 ประโยชน์ คือการทำประโยชน์เพื่อประเทศ ประชาชนและสุดท้ายจึงเป็นองค์กร  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนริมคลอง เพื่อยกระดับคุณชีวิตคนกรุงเทพฯ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันและความเป็นอยู่ที่ดี ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ เครือซีพีได้สนับสนุนเรือเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ต่อยอดสร้างอาชีพเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชนเขตริมคลอง สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แข็งแกร่งต่อไป”

ด้าน จ.ส.ต.พายัพ  เขื่อนขันธ์ ประธานชุมชนประชาร่วมใจ 1 เปิดเผยว่า “ก่อนหน้านี้ เครือซีพีได้เข้ามาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความร่มรื่นสวยงามมากขึ้น รวมถึงมอบจักรยานและโรงเรือนเพาะกล้าไม้ ที่ช่วยให้ชุมชนสามารถนำต่อยอดเป็นรายได้เสริมได้ ส่วนการได้รับมอบเรือเพื่อสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนที่ชุมชนนำไปต่อยอด เป็นอาชีพการท่องเที่ยวเสริมสร้างรายได้สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน มา ณ ที่นี้”

การส่งมอบเรือแก่ชุมชนในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนชุมชนริมคลองเปรมประชากรต่อเนื่อง จากกิจกรรม “ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ คลองเปรมประชากร” ที่ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและพัฒนาชุมชนของรัฐบาล ในการรณรงค์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้หน้าบ้าน ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงส่งเสริมการสร้างทางเลือกในการเดินทาง เชื่อมต่อ ล้อ ราง เรือ จักรยาน ทางเดิน และพื้นที่สีเขียวด้วย