พพ. จัดประกวด The Young Energy Designer 2023 ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท

Event อีเวนต์

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า  ด้วยปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านพลังงานเป็นอย่างมาก ได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงานหลากหลายรูปแบบ มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น พัฒนาระบบและนวัตกรรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และอีกมากมาย แต่นวัตกรรมเหล่านั้นส่วนมากเกิดจากการพัฒนามาจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศให้ประชาชนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเกิดการพัฒนานวัตกรรมขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนที่มีอายุ 18-24 ปี ด้วยเหตุนี้ พพ. จึงจัดทำโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน        รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นเยาว์ จนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ดร.ประเสริฐ กล่าวว่า โครงการ The Young Energy Designer 2023 จะเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 การที่เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการใช้พลังงานในชุมชน ริเริ่มในการหาทางแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านพลังงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้เยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทางด้านพลังงานไทยอย่างยั่งยืน  

โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) นักศึกษา ชั้น ปวส. และ 2) นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีมละ 8 คน ร่วมกันสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้สนใจสามารถร่วมเข้ารับฟังชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องทองกวาว 1 กรีนนิมมาน @ CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาฯ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร