สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เปิดตัว 11 เครือข่ายผู้ป่วย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์

กรุงเทพ ห้องสัมมนา 4-6 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี วานนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์ปิดิกส์แห่งประเทศไทย พร้อมทีมคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ผู้จัดตั้งโครงการ “11 เครือข่ายผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์” และหัวหน้าแพทย์ผู้ดูแลแต่ละเครือข่าย ร่วมเปิดตัวการจัดตั้ง “11 เครือข่ายผู้ป่วยออโธปิดิกส์” (TOA 11 Patient Support Groups) ภายใต้การดูแล และร่วมมือของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับชั้นนำจากทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมผู้ป่วยโรคเดียวกัน สร้างกลุ่มผู้ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงเพื่อเรียนรู้การดูแลรักษา และป้องกันตนเองจากโรคในเบื้องต้น

ในภาคของการรักษา 11 กลุ่มโรค จะเป็นการรวมตัวของกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อทำให้เกิดการร่วมประชุม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค ทำให้แพทย์สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์กีรติ เจริญชลวานิช นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย กล่าวสรุปว่า “การก่อตั้งเครือข่ายครั้งนี้ ถือเป็นวาระสำคัญที่คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคออโธปิดิกส์จะได้ทำหน้าที่แทนประชาชน เป็นกระบอกเสียงภาคประชาชน ต่อภาครัฐ และเป็นอาสาสมัคร เพื่อให้ประชาชน ผู้ป่วยโรคกลุ่ม 11 โรคออร์โธปิดิกส์ ได้สามารถเข้าถึงบริการตามนโยบายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง”

นับเป็นครั้งแรกที่ ผู้ป่วย 11 โรคออร์โธปิดิกส์ โรคเกี่ยวกับกระดูกและไขข้อ จะได้เข้าถึงและรู้จักแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้ป่วยเฉพาะโรคได้อย่างตรงจุด ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มโรคข้อไหล่ในผู้สูงอายุ
 • นายแพทย์ เอกวิทย์ เกยุราพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • นายแพทย์ประกาศิต ชนะสิทธิ์ โรงพยาบาลนครธน
 1. กลุ่มโรคเส้นเอ็นขาด และหมอนรองข้อเข่าแตกจากกีฬา
 • นายแพทย์ เสริมศักดิ์ สุมานนท์ หน่วยกีฬาเวชศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • นายแพทย์วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 1. กลุ่มโรคข้อสะโพกเสื่อม
 • นายแพทย์ยิ่งยง สุขเสถียร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 • นายแพทย์จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 1. กลุ่มโรคข้อเข่าเสื่อม
 • นายแพทย์ปียะ ปิ่นศรศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • นายแพทย์วิบูลย์ วาณิชย์เจริญพร กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 

5.กลุ่มโรคกระดูกพรุน และกระดูกหักในผู้สูงอายุ

 • นายแพทย์ ธงชัย สุนทราภา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • นายแพทย์สิริพงศ์ รัตนไชย โรงพยาบาลเมดพาร์ค

6.กลุ่มโรคปวดหลัง ขาชา

 • นายแพทย์ วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

7.กลุ่มโรคมือขยัน : นิ้วล็อค มือชา

 • นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นายแพทย์ต่อพล วัฒนา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

8.กลุ่มโรคปวดส้นเท้า เอ็นร้อยหวาย

 • นายแพทย์ ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย กองออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • นายแพทย์ธนัตถ์ วัลลีนุกุล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์    

9.กลุ่มโรคเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • นายแพทย์ปียะ เกียรติเสวี สถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 • นายแพทย์พิชยา ธานินทร์ธราธาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

10.กลุ่มโรคปวดคอ ร้าวลงแขน

 • นายแพทย์ ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายแพทย์กฤษณ์ เจริญลาภ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

11.กลุ่มโรคเท้าปุก

 • แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • แพทย์หญิงพิภัทรา สายโลหิต กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ

รายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ช่องทางเว๊บไซด์ เฟสบุค หรือ โทร. 02-716-5436-7

#สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย #TOA11PSGS #โรคข้อกระดูกและเส้นเอ็น