แม็คโคร จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เรียนควบคู่ทำงาน ปั้นคนรุ่นใหม่สู่ภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

ประชาสัมพันธ์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) , นางสาวสุปรียา สีสุขดี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและรักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 4 จากขวา) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร (ที่ 3 จากขวา)  และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, หลักสูตรการจัดการธุรกิจภัตตาคาร และหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 200 ทุน โดยพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบ Work-based Education หรือ การเรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน และพร้อมทำงานได้ทันทีหลับจบการศึกษา สร้างโอกาสและส่งเสริมความมั่นคงด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและก้าวสู่การเป็นบุคลากรและนักจัดการที่มีคุณภาพในสายงานภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของประเทศไทย สู่การมีอาชีพที่มั่นคง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ