“คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เปิดตัวโครงการหลักสูตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU CARE

Journal ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม และ ประธานที่ปรึกษาหลักสูตรฯ  และ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้ร่วมจัดหลักสูตรฯ ร่วมกันแถลงเปิดตัวโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับผู้นำขององค์กรรัฐและเอกชน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติการในการนำแนวคิดด้าน Bio-Circular-Green (BCG) ที่มีโมเดลขับเคลื่อน 3 รูปแบบมาใช้ 1.รูปแบบธุรกิจชีวภาพ (Bio-based Model) คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มุ่งเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม 2.รูปแบบธุรกิจหมุนเวียน (Circular Model) คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ยาวนานที่สุดและนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 3.รูปแบบธุรกิจสีเขียว (Green Model) คือการพัฒนาทางด้านธุรกิจ โดยมุ่งผลิตแบบช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตอบสนองวิกฤตการณ์ด้านสภาวะโลกร้อน โดยจะเปลี่ยนจากรูปแบบธุรกิจชีวภาพ (Bio-based Model) ให้กลายมาเป็นธุรกิจหมุนเวียน (Circular Model) เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ผู้นำองค์กรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร ขับเคลื่อนธุรกิจที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทางด้าน ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย กล่าวว่า หลักสูตรนี้ จะเน้นในเรื่องของการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือเราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก่อน ถ้าเกิดผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนได้ เชื่อว่า องค์กรนั้นจะมีหวังในการเปลี่ยน รูปแบบการเรียนของหลักสูตรนี้ เป็นการเรียนตามประสบการณ์ มีวิทยากรมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน วิทยากรจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากในเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนและการทำธุรกิจ ที่เป็นในรูปแบบการรักษ์โลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงศ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ GPSC และผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กรที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย กล่าวต่อว่า ส่วนที่เป็นหลักสำคัญในหลักสูตรนี้ เน้นเรื่องการมองภาพอนาคต ต้องเรียนและคิดไปด้วยว่า ในอนาคตจะเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง จะใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะช่วยกันคิดว่า หลักสูตรนี้จะแก้ปัญหาอะไร เป็นโจทย์ที่ผู้เรียนอาจจะได้ประสบพบเจอมา แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกัน เป็นการเรียนในแนวใหม่ เน้นในเรื่องของการปลูกฝัง หลักๆคือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

ในส่วน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราปลูกฝังนิสิตให้เรียนรู้ในเรื่องความยั่งยืน เพราะในอนาคตนิสิตของเราจะเติบโตไปเป็นผู้นำองค์กรในอนาคตที่มีความยั่งยืน เติบโตไปเป็นความยั่งยืนของประเทศ

สำหรับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล กล่าวว่า การทำธุรกิจในวันนี้ไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด แต่ต้องเป็นการทำอะไรคืนให้ชุมชนหรือสังคม ธุรกิจในปัจจุบันต้องปรับตัว หลักสูตรนี้สร้างเพื่อผู้นำองค์กรเน้นการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

ทางด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กล่าวว่า สมัยก่อนการทำอุตสาหกรรมจะมีหลักสำคัญ 4 ข้อ คือ ต้นทุน คุณภาพ การจัดการ และความรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย หลักสูตรนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน วันนี้จะเห็นว่าเรายังไม่มีผู้นำที่จับต้องโมเดล BCG ได้อย่างแท้จริง ในปัจจุบันกระแสโลกกดดันสินค้าเราในส่วนที่ไม่ผ่านกระบวนการสีเขียว จึงได้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับปัจจุบัน เน้นการทำได้จริง

ขณะที่ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า การทำธุรกิจทุกวันนี้ควรเปลี่ยนจากสีดำ และสีเทาให้เป็นสีเขียว สร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราเป็นผู้รอด เราต้องปรับตัว และทำกันทั้งประเทศ ทั่วโลก หลักสูตร KU CARE ได้รวมทุกอย่างไว้ทั้งหมดแล้ว การลงเรียนหลักสูตรนี้จะทำให้ได้พบสังคมที่สนใจในเรื่องนี้เหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร KU CARE  สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ทาง เว็บไซต์ kucare.info