ธนาคารไทยเครดิตฯ ตั้งมูลนิธิไทยเครดิต “EMpower” สร้างพลังแกร่งสู่สังคมผู้ด้อยโอกาส

ประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้ง มูลนิธิไทยเครดิต ภายใต้แนวคิดหลัก “Empower”  สร้างพลังแกร่งสู่สังคม และเศรษฐกิจฐานราก  ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน ผ่านหลักสูตร ตังค์โต Know-how ที่ประสบผลสำเร็จ จนขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายยิ่งขึ้น

โครงการ “ตังค์โต Know-how”  ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจภายใต้ปรัชญาของธนาคาร  Everyone Matters หรือ ทุกคน คือ คนสำคัญ ซึ่งธนาคารเชื่อว่า ความรู้ด้านการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชนที่ธนาคารดำเนินการอยู่ ให้มีพลังความสามารถตัดสินใจด้านการเงินอย่างรอบรู้ และเหมาะสม และช่วยให้         การดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

“นับตั้งแต่ปี 2560 มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการเงินกว่า 100,000 คน ปีนี้ ธนาคาร จึงได้ขยายความมุ่งมั่น   ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคม ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิไทยเครดิตขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก “EMpower”  สร้างพลังแกร่ง       สู่สังคม และเศรษฐกิจฐานราก มุ่งความสำเร็จใน 3 ด้านหลัก  การให้ความรู้ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และเหมาะกับสถานการณ์ การออกแบบหลักสูตรให้เข้าใจง่าย และการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้มากขึ้น จากการเผชิญภาวะเงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของโควิด-19” นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ      รายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าว

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการรายเล็กระดับรากหญ้าในตลาดสดอาจไม่มีความรู้ทางวิชาการสูง และไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธี        ที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงด้านการเงินด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงเป็นตัวเชื่อม มาเติมเต็ม ในส่วนที่     พวกเขาขาด ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจด้านการเงินมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจ และนำไปปฏิบัติ  ใช้ได้จริง

“สำหรับ EMpower ที่เน้นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ E และ M นั้นย่อมาจากคำว่า Everyone Matters หรือทุกคน คือ คนสำคัญ มูลนิธิจะสร้างพลังแกร่งให้ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย และรายเล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ        ของประเทศไทยให้สามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเผชิญกับความกลัว และภัยอันตราย      จากผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบอย่างผิดกฎหมาย  และพนักงานธนาคาร EMployee  ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ผู้เปี่ยมด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น  จะร่วมส่งต่อพลังแกร่งสู่สังคม” นายรอย  กล่าวเสริม

นอกจากสร้างเสริมความรู้ทางการเงิน และสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีแผนในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ  เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

ปีนี้ ธนาคารได้ขยายหลักสูตร “ตังค์โต Know-how” ครอบคลุมกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานชั่วคราว กลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้นำชุมชนด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ฝึกหัดผู้จัดการสาขา ซึ่งเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิ ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ และแปลงโฉมสาขาสินเชื่อ เพื่อรายย่อยของธนาคาร 265 แห่งทั่วประเทศ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถกระจายความรู้        ทางการเงินได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงในทุกภูมิภาคอีกด้วย