มทร.รัตนโกสินทร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์

มทร.รัตนโกสินทร์ แสดงความยินดีกับ รศ.ดร อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญูกตเวทีของลูกที่มีต่อพ่อ ซึ่งปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ โดยในปีนี้มีพ่อจากทั่วประเทศได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ทั้งนี้มี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ณ ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

538065