แม็คโคร รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง โดย นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร รับรางวัล องค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565  “ประเภทรางวัลดีเด่น” จาก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  ปลัดกระทรวง ซึ่งรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานในภาคตลาดทุนไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจ้างงานคนพิการและสนับสนุนอาชีพคนพิการเพิ่มขึ้น และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ) ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮเเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ