คุณ นงรัตน์ ฉัตรรัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่าย Own Brand บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)