แม็คโคร รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards องค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร รับรางวัลชนะเลิศ UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles Award (WEPs) สาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศ (Gender-Inclusive Workplace category) ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญการดำเนินงานที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางเพศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 5 เรื่อง Gender Equality ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และการเสริมศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับ “คน” หรือ “พนักงาน” ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า 33 ปี  ด้วยการยึดหลักปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม ตลอดจนยกระดับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันไปยังพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย  

รางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WeEmpowerAsia จัดขึ้นโดย UN Women หรือ องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่ง สหประชาชาติ ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ Women’s Empowerment Principles (WEPs) ซึ่งประกอบด้วยกรอบปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจ ในการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน ตลาดสินค้า และชุมชน รวมทั้งยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้นําธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีและช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง อีกทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม