สำนักวิชาวิศวกรรมฯ ม.ราชมงคล เปิดรับสมัครศึกษาต่อ ป.ตรี – ป.โท

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครศึกษาต่อ ป.ตรี - ป.โท

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบระดับชั้น ม.6 ปวช. ปวส. เข้าศึกษาต่อใน 3 สาขาวิชา 1.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร เรียนจบไปสามารถทำงานเป็น วิศวกรโรงงาน วิศวกรโครงการ นักวิชาการ ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิศวกรรมเกษตร นักออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลกระบวนการ ผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

2.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เรียนจบไปเตรียมพร้อมทำงาน วิศวกรเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นักวิจัยด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิศวกรจัดซื้ออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ และ 3.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ เรียนจบไปเตรียมพร้อมได้ทำงาน วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท วิศวกรด้านโลจิสติกส์ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ นักวิจัย นักวิชาการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับรองจากสภาวิศวกรเรียนจบสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม (กว.) ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

รวมทั้งรับสมัครผู้จบปริญญาตรี เข้าเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เรียนจบไปสามารถประกอบอาชีพ นักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลังงานและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง วิศวกรพลังงานทางภาคอุตสาหกรรม อาจารย์ในสถาบันการศึกษา อาชีพอิสระ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ นักอนุรักษ์พลังงาน และ ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน