3 เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ที่ SME สิ่งทอต้องมี

ประชาสัมพันธ์

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญกับประเทศไทย ทั้งในมิติของการจ้างแรงงานจำนวนมาก และสร้างรายได้จากการส่งออก ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ

จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รวมบริการ การทดสอบเพื่อขอการรับรองเครื่องหมายแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย (S-MARK), การรับรองเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag), การรับรองเครื่องหมาย Smart Fabric ภายใต้มาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และการสร้างจุดขายให้กับสินค้า เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด รวมถึงเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

S-MARK หรือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งทอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่จัดจำหน่ายภายในประเทศ เช่น ผ้า/ชุดผจญเพลิง ชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ   ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต ผ้าม่านในอาคารและรถโดยสาร ผ้าบุตกแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์ หน้ากาก และถุงมือ ฯลฯ

Thailand Textiles Tag หรือ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ถือเป็นฉลากที่รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ ที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) ที่มีคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

Smart Fabric หรือ เครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย ที่แสดงถึงการผลิตสิ่งทอที่ได้ผ่านการรับรอง Smart Fabric เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 4 ฉลาก  ได้แก่ 1. ฉลากคุณภาพสิ่งทอและความปลอดภัยจากสีและสารเคมีอันตราย 2. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ 3. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 4. ฉลากคุณภาพหน้ากากผ้า

สำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอการมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ ถือเป็นการสร้างจุดขายให้กับสินค้าและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด  ทำให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจในคุณภาพ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของลักษณะคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน

ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอ ที่มีความสนใจพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอสู่สากล สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th/Sme และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมรายละเอียดมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ได้ที่ www.youtube.com/watch?v=CVFRBQJOptk

 

#สสว #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

#BDS #SMEปังตังได้คืน #SME #ส่งเสริมเข้าใจเข้าถึงความต้องการSME

#พัฒนาธุรกิจ #โอกาสทางธุรกิจ #เครื่องหมายรับรอง