เปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit

ประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ RAMA EMO: Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit ขึ้น ซึ่งจะเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการประสานงานและส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและเผชิญในภาวะวิกฤต ในพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล