ประธานกรรมการเครือซีพี “สุภกิต เจียรวนนท์” ส่งเสริมภารกิจด้านศาสนาแก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ส่งมอบ “ห้องประชุมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง” หลังสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร 5G เพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางสงฆ์

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้เป็นประธานในพิธีมอบห้องประชุมเจ้าคณะใหญ่หนกลาง โดยมี นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ห้องประชุมเจ้าคณะใหญ่หนกลางดังกล่าว เป็นสถานที่ซึ่งใช้รองรับการประชุมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการรองเจ้าคณะภาค และติดตามผลงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด รวมถึงรองรับการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ การลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุมทางไกลร่วมกับสภาการศึกษามณฑลเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของศูนย์การศึกษาภาษาจีน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ องค์กรเอกชนที่ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน เล็งเห็นถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องประชุมให้มีความสวยงามทันสมัย ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ภาพและเสียง พร้อมวางระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ทรู 5G สำหรับการใช้งานในรูปแบบดิจิทัลเรียลไทม์ รองรับทั้งงานบริหารและการจัดการ เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจงานในความรับผิดชอบของเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น