เครือซีพีตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม ยกระดับจัดหาแรงงานข้ามชาติ พร้อมดูแลพนักงานให้เท่าเทียม สร้างวัฒนธรรมองค์กรยอมรับความหลากหลาย

ประชาสัมพันธ์

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) มีนโยบายส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ล่าสุด เครือซีพีได้จัดงานอบรมออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม (C.P. Group Ethical Recruitment) ให้แก่บริษัทจัดหาแรงงานข้ามชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกัมพูชา ตามกระบวนสรรหาที่เป็นธรรมและเปิดเผย (Open Tender Process) เพื่อยกระดับการสรรหาและคัดเลือกบริษัทจัดหาแรงงานที่ให้บริการกับบริษัทในเครือฯ ซึ่งงานนี้มีบริษัทจัดหางานเข้ารับฟังการบรรยายร่วมกว่า 50 บริษัท และได้รับเกียรติจาก นางสาวชลธิชา ตั้งวรมงคล ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO (International Labour Organization) ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการสรรหาแรงงานที่เป็นธรรม และนายแอนดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อการยกระดับแนวปฏิบัติด้านการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมของเครือฯ

​ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำหรือการสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจ้างแรงงานข้ามชาติของเครือฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการชี้แนะสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักการสากลของ UN Global Compact และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งมีผลบังคับใช้และดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ อันเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้

​ในการจัดอบรมครั้งนี้ นางสาวปรมินทร วงศ์ไตรรัตน์ ผู้จัดการแผนก สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้อธิบายถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน และนโยบายและแนวปฏิบัติในการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมถึงกระบวนการประเมินคุณสมบัติของบริษัทจัดหางาน ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

​นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังมุ่งเน้นเรื่องการดูแลพนักงานทุกคนให้ได้รับความเท่าเทียม ส่งเสริมความแตกต่าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับในความหลากหลายต่างๆ  เช่น อายุ เพศสภาพ วัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งบริษัทภายในเครือฯ ได้จัดพื้นที่ที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่างหลากหลายสามารถเลือกพื้นที่ที่ตนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจในการใช้สอย เช่น การจัดทำห้องน้ำเสมอภาค หรือ Universal Design โดยมีการนำร่องที่ ทรู คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ เพื่อให้พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มเพศทางเลือกรู้สึกปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะในที่ทำงาน และห้องประกอบศาสนกิจ (ห้องละหมาด) ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานมุสลิม เป็นต้น