สนค. เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา เผยแพร่ผลการศึกษาวางยุทธศาสตร์การค้าของชาติ

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทุกระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงประชาชนผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570  ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3sWTzRB ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม www.tpso.moc.go.th หรือโทร 089-7433743 

ซึ่งภายในงานครั้งนี้ จะมีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการศึกษาของโครงการในภาพรวม การบรรยายสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ ตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในทุกแง่มุมที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และภาคประชาสังคม ที่จะนำมาใช้กำหนดและวางยุทธศาสตร์การค้าของชาติในระยะ 5 ปีข้างหน้า  โดย ทาง สนค. กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญ เพราะจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ผลการศึกษาและสาระของยุทธศาสตร์การค้าของชาติให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป