SUN ลุยเสริมแกร่งธุรกิจด้วย ‘พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง กัญชา’ พ่วง ‘พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด’

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ลุยแผนธุรกิจปี 2564 ขยายอาณาจักรธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง-พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด” เพิ่มโอกาสในการทำกำไร

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า SUN ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” มุ่งมั่นที่จะ “เป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม” ได้เล็งต่อยอดธุรกิจ หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้สามารถใช้กัญชาและกัญชง ในการผลิตอาหารได้ นั้น บริษัทจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพื่อศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง หรือพืชที่มีมาตรการควบคุมด้านกฎหมาย ได้แก่ กัญชง กัญชา ทั้งนี้บริษัทอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรอความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ และได้ผสานความร่วมมือทางวิสาหกิจชุมชุน เตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (contact farming) มาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าว นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้มีแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) ตอบโจทย์พฤติกรรมยุคใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก พืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมาย

ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการขับเคลื่อนบริษัทธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยยังคงเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเพิ่มโอกาสขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในอนาคต