กสอ. เร่งยกระดับมาตรฐานสิ่งทอไทย

ประชาสัมพันธ์

กสอ. เร่งยกระดับมาตรฐานสิ่งทอไทย ฟื้นเศรษฐกิจสิ่งทอ ด้วยฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภค

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ จัดสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานสิ่งทอไทย เพิ่มยอดขายด้วยคุณภาพและการตลาดออนไลน์” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมปี 2564 (Thailand Textiles Tag) ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ พร้อมสร้างการรับรู้ เรื่องเครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag มาตรฐานสิ่งทอไทย ที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศไทยและลดการนำเข้า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกระตุ้นการซื้อขายภายในประเทศ เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจสิ่งทอไทยในระยะยาว โดยการสัมมนาดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สอบถามได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 546 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย