“ซันสวีท จับมือ ซินเจนทา ร่วมพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร พร้อมเปิดตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก”

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท ซินเจนทา จำกัด โดย มร. มาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ เดอะ บางกอกคลับ อาคารสาธรซิตี้ กรุงเทพมหานคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ของ พ.ศ. 2563

“ซินเจนทา เป็นบริษัทแรกของธุรกิจเกษตรที่มี “แผนพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ในวาระของสหประชาชาติปี 2030 (SDGs) ด้วยการนำความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล มาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และการอารักขาพืช ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการดูแลติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินงานตามแผนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดหวาน และเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง” มร.มาโนช สิตานี กล่าว

ด้าน ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กล่าวสนับสนุนว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยให้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรม การร่วมมือกับซินเจนทาในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ด้านการเกษตร ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น และต่อยอดธุรกิจสินค้าเกษตรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

อนึ่ง บริษัท ซินเจนทา จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการวิจัย และจัดจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ และเคมีทางการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 28,000 คนในประเทศต่างๆ ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยมีพันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต” (Bringing Plant Potential to Life) ภายใต้การคิดค้นวิจัย ให้สามารถเพิ่มผลผลิต ปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น