มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ในประเทศไทย โดย US News Best Global Universities Rankings 2020

ประชาสัมพันธ์

ข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนไทย และแวดวงการศึกษา U.S. News & World Report แห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ประจำปี 2020 หรือ US News Best Global Universities Rankings 2020 โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในประเทศไทย, อันดับที่ 81 ในเอเชีย และ อันดับที่ 522 ของโลก ทั้งนี้โดยได้เป็นอันดับ 1 ของ 9 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด และเป็นอันดับ 1 ในการจัดอันดับใน 7 สาขาวิชา

ในการพิจารณาตามมาตรฐานสากล  มหิดลเป็นอันดับ 1 ของ 9 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

 1. Publications จำนวนบทความทางวิชาการทั้งหมดที่ได้รับตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวารสารชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ InCites, ISI และ Web of Science
 2. Normalized citation impact การวัดสัดส่วนการถูกอ้างอิงต่อจำนวนบทความทางวิชาการที่ได้รับตีพิมพ์
 3. Total citations จำนวนการถูกอ้างอิงทั้งหมดจากบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
 4. Number of Publications that are among the 10% most cited จำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด
 5. Percentage of total publictions that are among the 10% most cited สัดส่วนร้อยละของบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 10 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดต่อจำนวนบทความทั้งหมด
 6. International collaboration จำนวนบทความทางวิชาการที่มี Co-author กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
 7. Percentage of total publications with international collaboration สัดส่วนร้อยละของจำนวนทางวิชาการที่มี Co-author กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศต่อจำนวนบทความทั้งหมด
 8. Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field จำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 1 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในสาขาวิชานั้นๆ
 9. Percentage of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field สัดส่วนร้อยละของจำนวนบทความทางวิชาการที่อยู่ในกลุ่มร้อยละ 1 ของบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดในสาขาวิชาต่อจำนวนบทความทั้งหมดในสาขาวิชานั้นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 1 ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่

 1. Biology and Biochemistry
 2. Clinical Medicine
 3. Immunology
 4. Microbilogy
 5. Molecular Biology and Genetics
 6. Pharmacology and Toxicology
 7. Social Sciences and Public Health

กว่า 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประวัติความเป็นมายาวนานเคียงคู่การพัฒนาประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 7 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย, มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท, มหาวิทยาลัยมหิดล บางพลี, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)

ก้าวไกลด้วยการเรียนการสอนและงานวิจัยกว่า 620 สาขา 16 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (EG), คณะทันตแพทยศาสตร์ (DT), คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (EN), บัณฑิตวิทยาลัย (GR), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), คณะศิลปศาสตร์ (LA), คณะเทคนิคการแพทย์ (MT), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (RA), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI), คณะพยาบาลศาสตร์ (NS), คณะเภสัชศาสตร์ (PY), Faculty of Physical Therapy (PT), คณะสาธารณสุขศาสตร์ (PH), คณะวิทยาศาสตร์ (SC), คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SH), คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (TM), คณะสัตวแพทยศาสตร์ (VS) พร้อมทั้ง 7 สถาบัน, 6 วิทยาลัย, 10 ศูนย์, 5 โรงพยาบาล 2 โรงพยาบาลทันตกรรม และ 2 โรงพยาบาลสัตว์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัยของคณะต่างๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mahidol.ac.th/th/