กรมศิลปากรเติมเต็มอาหารสมอง จัดสัมมนาเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์
วัดโพธิ์ประทับช้าง

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรกำหนดจัดโครงการสัมมนาวิจัยวิจักขณ์ เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562  เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านต่างๆของหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษา  วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏดุริยางศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม  โดยจัดการบรรยายและนำเสนอผลงานมากกว่า 40 เรื่อง

อาทิ ธรรมเนียมโบราณราชประเพณี : พระราชทานศัสตราประจำเมืองในประวัติศาสตร์, แหล่งเตาเผาวัดนางเลิ้ง เตาเผาภาชนะพบใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยยุธยา, ถ้ำเขาอีโม่ จิตรกรรมพบใหม่ แต่เก่าสุดในนครศรีธรรมราช, วัดโพธิ์ประทับช้าง : แรงบันดาลใจจากอยุธยาถึงพิจิตร, ถอดรหัสอวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีที่พบในประเทศไทย, การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการสำรวจปราสาทหินพิมาย, การจัดสร้างพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย, โหมโรงคืออะไร ? ในดนตรีไทยและดนตรีสากล, อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย

เตาวัดนางเลิ้ง
ถ้ำเขาอีโม่

นายอนันต์ กล่าวว่านอกจากจะเป็นการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับนักวิชาการและประชาชนที่สนใจแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ สืบทอด สร้างสรรค์และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ กรมศิลปากรหวังว่าองค์ความรู้จากการสัมมนาจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้

สำหรับการสัมมนาวิจัย วิจักขณ์ เป็นโครงการที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการสนับสนุนให้นักวิชาการของกรมศิลปากรได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย ทั้งวิทยาการใหม่ ๆ และวิทยาการที่ต่อเนื่องในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แพร่กระจายสู่ทุกภาคส่วนของสังคม

อันจะส่งผลให้เยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจตระหนักในคุณค่าและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ที่หอสมุดแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.vijaivijuk.wordpress.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-4468038