กรมศิลปากรเปิดรับสมัครอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๘

ประชาสัมพันธ์

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ (หยุดวันจันทร์, วันอังคาร) ผู้สนใจสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะภาคฤดูร้อนแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป จำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ การวาดการ์ตูน การวาดสีน้ำ และการวาดลายเส้น ดังนี้

การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ แบ่งเป็นระดับ ป.๑ – ป.๓ จำนวน ๖๐ คน และระดับ ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๔๐ คน

การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง การระบายเคลือบ แบ่งเป็นระดับ ป.๔– ป.๖ จำนวน ๒๐ คน และระดับ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป จำนวน ๒๐ คน

การวาดลายเส้น  เรียนพื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา ระดับ ม.๑ ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป จำนวน ๒๐ คน

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๗๐๐ บาท ต่อหลักสูตร (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า) แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๒๒๒๔ (วันพุธ – วันอาทิตย์) หรือที่เฟสบุ๊ก : TheNationalGalleryThailand