กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบ “ห้องสมุดศรีตรัง”

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทศรีตรังลงพื้นที่ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งมอบ “ห้องสมุดศรีตรัง” ภายใต้โครงการ Library for Everyone ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายชาตรี หนูเขียว ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ นายวิทยา ชาญณรงค์ ผู้จัดการกลุ่มงานความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมองค์กร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทศรีตรัง ลงพื้นที่ร่วมกับ นางลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิดส่งมอบ “ห้องสมุดศรีตรัง” ตามการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมูลนิธิทวีปัญญา ภายใต้โครงการ Library for Everyone ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านโคกเพชร จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านโคกเพชร และร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและคนในชุมชนรอบโรงงานสาขาบุรีรัมย์ โดยสอดคล้องกับโครงการสะเต็มศึกษา STA STEM STUDENT ศรีตรังแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน หนึ่งในโครงการของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ อีกทั้งมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน