• Demo Class ครัวสาธิต Icon

    Demo Class ครัวสาธิต : คอร์สที่ครู-ผู้เชี่ยวชาญ จะสอนทุกขั้นตอนการทำอาหารอย่างละเอียด ผู้เรียนสามารถร่วมลงมือทำในบางขั้นตอน และสอบถามได้หากมีข้อสงสัย

ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 25 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท
ส. 16 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 25 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โอฬาร ศรีสวรรค์
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 26 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 3,210 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 26 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 26 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 17 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 26 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.คนนธิป ทองวงศ์
ราคา 2,140 บาท
ส. 23 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 32 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 23 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 32 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 1,605 บาท
อา. 24 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 33 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
อา. 24 พ.ย. 62
จะเริ่มใน 33 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท
คอร์สย้อนหลัง : Demo Class ครัวสาธิต
อา. 19 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟเขมจิรา คำสุวรรณ
ราคา 2,140 บาท
อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ปัญญา แซ่เฮง
ราคา 1,605 บาท
ส. 8 มิ.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.บุญสมิทธ์ พุกกะณะสุต
ราคา 2,140 บาท
อา. 7 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท