• Demo Class ครัวสาธิต Icon

    Demo Class ครัวสาธิต : คอร์สที่ครู-ผู้เชี่ยวชาญ จะสอนทุกขั้นตอนการทำอาหารอย่างละเอียด ผู้เรียนสามารถร่วมลงมือทำในบางขั้นตอน และสอบถามได้หากมีข้อสงสัย

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 11 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 11 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรรณวดี  อยู่คง
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 17 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรดารา เขตต์ทองคำ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 17 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 17 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนาถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 18 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนันพร ชัยประภา
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 18 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 18 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 24 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
จะเริ่มใน 24 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
คอร์สย้อนหลัง : Demo Class ครัวสาธิต
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.วาสนา อุดมโภชน์
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟเขมจิรา คำสุวรรณ
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ปัญญา แซ่เฮง
ราคา 1,605 บาท
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.บุญสมิทธ์ พุกกะณะสุต
ราคา 2,140 บาท