• Course ย้อนหลังทั้งหมด Icon

    Course ย้อนหลังทั้งหมด Matichon Academy

อา. 19 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟเขมจิรา คำสุวรรณ
ราคา 2,140 บาท
อา. 26 พ.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ปัญญา แซ่เฮง
ราคา 1,605 บาท
อา. 21 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
อา. 28 ก.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
ส. 14 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 2,140 บาท
อา. 15 ก.ย. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.จุไร นิ่มอุดม
ราคา 2,140 บาท
อา. 6 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พจนาถ บูระผลิต
ราคา 2,140 บาท
ส. 12 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ชนากานต์ วงศ์วีระชัย
ราคา 2,140 บาท
อา. 20 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.เจริญ กลิ่นหอม
ราคา 2,140 บาท
ส. 26 ต.ค. 62
คอร์สนี้สิ้นสุดแล้ว
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ / เชฟเอก ชาตตระกูล / เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ / เชฟจารึก ศรีอรุณ
ราคา 3,500 บาท