• Course น่าสนใจ Icon

    Course น่าสนใจ Matichon Academy

ส. 1 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,140 บาท
ส. 1 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 5 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.โปรดปราน ตันทเสนีย์
ราคา 2,140 บาท
ส. 1 - อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 5 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์
ราคา 3,299 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พรดารา เขตต์ทองคำ
ราคา 2,140 บาท
อา. 2 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 6 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
ส. 8 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 12 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
ส. 8 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 12 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 8 - อา. 9 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 12 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.เจษฎา ม่วงเจริญ
ราคา 3,500 บาท
อา. 9 ก.พ. 63
จะเริ่มใน 13 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท