“RICE” +2 สถาบันฝรั่งเศส ยกระดับวิชาชีพเชฟสู่สากล

Journal ข่าวสาร

“ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง” รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า RICE เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ในระดับสากล ภายใต้หลักการ RICE เปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพ

“ความร่วมมือระหว่าง RICE-ICDE-ECS ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ RICE ในการผลิตผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และการันตีได้ว่านักศึกษาที่จบออกมาจะเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรของ RICE ควบรวมการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษา และสมาคมวิชาชีพระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น ๆ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา รวมถึงปริญญาธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และการฝึกปฏิบัติงานกับองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่จะเพาะบ่มให้บัณฑิตของ RICE มีทักษะปฏิบัติการขั้นสูง”

“พร้อมทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีหลักคิดทางธุรกิจ ประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมั่นคง”

สำหรับความร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญ และเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพเชฟ สู่การเป็นผู้ประกอบการเชฟรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอาชีพเชฟสู่สากล และขยายธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“โรเบิร์ต ฟอนตานา” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันการครัวดิซิพ เอสโคฟิเอร์ กล่าวว่า สถาบันมองหาโอกาสในการส่งผ่านองค์ความรู้และหลักการพื้นฐานศิลปะการประกอบอาหารให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจรัก และความต้องการที่อยากจะเป็นเชฟมืออาชีพในระดับสากล ด้วยการเลือกพัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้

“หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา เป็นเวลา 3 ปี และศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติงานในสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีก 1 ปี โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือปริญญาตรีด้านศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจจาก ECS”

“นอกจากนั้น ยังได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านอาหารฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสด้วย รวมถึงประกาศนียบัตร Disciples Escoffier Grande Diploma จากสมาคม Disciples Escoffier ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีเครือข่ายวิชาชีพทันทีที่จบการศึกษา”

สำหรับรุ่นแรกจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับจำนวน 25 คน และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป


[email protected]
0-2954-3971 ต่อ 2111