ก้าวสู่ปีที่ 25 มติชนอคาเดมี

Journal ข่าวสาร

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศูนย์อาชีพและธุรกิจ “มติชนอคาเดมี” (Matichon Academy) ภายใต้เครือบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) ครบรอบการก่อตั้ง 24 ปี ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 ชาวคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย นำโดย สกุณา ประยูรศุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมทำพิธีไหว้ศาล ตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเป็นพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสมียนนารี โดย พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับศูนย์อาชีพและธุรกิจ “มติชนอคาเดมี” เริ่มเปิดสอนและอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยทำหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรอาหาร งานช่าง งานฝีมือ แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่อยากมีอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองหรือครอบครัว  หรือเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่มเติม และทำเป็นงานอดิเรก

การเรียนหรืออบรมส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเรียนจบแล้วมีใบประกาศนียบัตรให้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ทันที ทั้งเปิดร้านค้าขายเป็นของตัวเอง หรือเป็นการหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มพูนฝีมือให้ดียิ่งขึ้น นอกจากการอบรมและสอนการทำอาหารและงานช่าง งานฝีมือแล้ว ยังให้บริการนำเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ของเมืองไทย