ค้นพบ “เทียนทยา” พืชชนิดใหม่ของโลก

Journal ข่าวสาร

ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล  จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับร่ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน นักพฤกษศาสตร์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์เทียนของไทย  ค้นพบ “เทียนทยา”  พืชวงศ์เทียน BNalsaminaceae ชนิดใหม่ของโลก โดยปัจจุบันพบได้เฉพาะในเขตจังหวัดตากเท่านั้น  เรื่องราวการค้นพบตีพิมพ์ในวารสาร Phytokeys ฉบับที่ 124 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ “เทียนทยา” เป็นพืชสกุลเทียน และเป็นพืชล้มลุกสูง 30 เซ็นติเมตร ต้น ใบ และดอก มีขน ดอกสีม่วงอมชมพู ตนจึงตั้งชื่อว่า “เทียนทยา” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล นักพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จุดประกายให้ตนสนใจที่จะศึกษาพืชกลุ่มนี้

ดร.สาโรจน์ กล่าวว่า งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจพรรณไม้เพื่อจัดทำคู่มือพรรณพฤกษชาติของไทย หรือ Flora of Thailand ซึ่งเป็นการจัดทำคู่มือพรรณไม้ชนิดมีท่อลำเลียงทุกชนิด ที่พบในประเทศไทย  โดยเริ่มโครงการรวบรวมและศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2506  คาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการในปี พ.ศ.2567  ซึ่งในส่วนของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาจารย์หลายท่านที่มีส่วนร่วมในการเขียน Flora of Thailand  เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในกลุ่มของพืชตระกูลวงศ์ขิง  สกุลกระชายดำ  สกุลชมพูกาหลง  สกุลบุปผาบูโด  วงศ์กล้วย  วงศ์ผักบุ้ง  วงศ์กล้วยไม้บางกลุ่ม  และพืชวงศ์เทียนที่ตนทำอยู่  โดยพร้อมให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องแก่ทั้งนักวิชาการและประชาชนทั่วไป

“ประเทศไทยมีพรรณไม้หลากหลายมาก  อาจกล่าวได้ว่าพรรณไม้ทุกชนิดมีประโยชน์หมด เพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้อย่างไร  แม้ไม่ได้มีประโยชน์ทางตรง แต่ก็มีประโยชน์ทางอ้อม เราจึงควรอนุรักษ์ไว้ให้มากที่สุด โดยอยากให้พืชวงศ์เทียนเป็นพืชที่สามารถดึงผู้คนให้หันมาสนใจในเรื่องของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพกันมากขึ้น จะได้เกิดความตระหนักกันมากขึ้น หวังจะให้ส่งผลถึงในระดับเป็นนโยบายรัฐ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ในส่วนของพื้นที่ป่าให้มากขึ้นด้วย ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งในทางธรรมชาติ ยิ่งเรามีความหลากหลายมากเท่าไหร่ จะทำให้ระบบสิ่งแวดล้อมมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย” ดร.สาโรจน์กล่าว