108 ปีกรมศิลปากร เปิดตัวห้องนิทรรศการใหม่ใน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร”

Journal ข่าวสาร
ก้าวมาถึงปีที่ 108 ของการสถาปนากรมศิลปากรไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันดังกล่าว โดยมีนิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอด มรดกศิลปวัฒนธรรม” เสวนาทางวิชาการ เรื่องคุณค่าอัน โดดเด่นของศรีเทพและพนมรุ้งกับการเข้าสู่มรดกโลก พร้อมเปิดตัวห้องจัดนิทรรศการใหม่ และงาน Creative Fine Arts ในสังกัดหน่วยงานกรมศิลปากรทั้ง 12 แห่ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานตามความเหมาะสม เพื่อรองรับภารกิจในการดูแล รักษาและอนุรักษ์งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ เนื่องในโอกาส 108 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลงานสำคัญของกรมฯให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้สู่ประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนัก รัก และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัวห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร 12 ห้อง ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หลังดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดง ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาตั้งแต่ปี 2555 ถือเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ในรอบ 20-30 ปี ได้แก่ การจัดแสดงศิลปะงานช่างหลวงในส่วนอาคารหมู่พระวิมาน จำนวน 10 ห้อง และห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์อีก 2 ห้อง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวในการสื่อสาร ได้แก่ ทัชสกรีน วีดีทัศน์ และแอปพลิเคชั่น QR-Code AR-Code เข้ามาใช้ด้วย

ขณะที่นิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด…หนึ่งสุดยอด มรดกศิลปวัฒนธรรม” จัดแสดงภาพสถานที่โบราณวัตถุในอดีต พร้อมกับบอกเล่าความเป็นมาของสถานที่แห่งนั้น โดยเผยแพร่ข้อมูลจากสังกัดกรมศิลปากรทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปราจีนบุรี สุโขทัย เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา สงขลา นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้มีแอปพลิเคชั่นเอาใจคนชอบเที่ยวโบราณสถาน ที่ชื่อแอปฯว่า “Smart Museam” สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผ่านแอปพลิเคชั่นด้วยรูปเสมือนจริง พร้อมมุม 360 องศา มีทั้งบรรยายความเป็นมารูปแบบเสียง และตัวหนังสือ เลือกเข้าชมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามความต้องการของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นได้

ภายในงานครบรอบ 108 ปีการสถาปนากรมฯ ยังมีงานออกร้าน Creative Fine Arts ของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรทั้ง 12 แห่ง ที่เป็นการนำผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้ผู้คนในงานได้ชม เช่น กระเป๋า เครื่องสังฆภัณฑ์ เป็นต้น