10 จังหวัดที่พบสัตว์ติดโรคพิษสุนัขบ้ามากสุด

Journal ข่าวสาร

จากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยจนทำให้เกิดการเสียชีวิตของ ประชาชนในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ใน พื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือทั้งจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการอย่างเต็มที่

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 77 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2561 และรายงานว่าพบผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้า หรือพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน 1,216 ตัว จากกลุ่มตัวอย่าง 8,712 ตัว คิดเป็น 13.96% โดยพบมากที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 155 ตัว จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด 379 ตัว รองลงมาเป็นจังหวัดสุรินทร์พบ 109 ตัว จากกลุ่มตัวอย่าง 288 ตัว และสงขลาพบ 99 ตัว จากกลุ่มตัวอย่าง 210 ตัว ตามลำดับ

ทั้งนี้จากผลสำรวจพบสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า เป็นสุนัข-แมวไม่มีเจ้าของ 412 ตัว มีเจ้าของ 600 ตัว และไม่ทราบว่ามีเจ้าของ 116 ตัว โดยจากจำนวนสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ 1,216 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 1,078 ตัว หรือ 88.65% แมว 50 ตัว หรือ 4.11% และอื่นๆ 88 ตัว หรือ 7.24% ทำให้มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่หลายหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งกำหนดแผนการฉีดวัคซีนทั้งในสัตว์ และประชาชนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

 


ที่มา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ