ภาพที่ไม่เคยเห็น

Culture ศิลปวัฒนธรรม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงฉลองพระองค์อย่างตะวันตก สันนิษฐานว่าฉายไว้ในช่วงต้นรัชกาล
เป็นภาพจากฟิล์มกระจก ชุด หอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2560