ขายดี! “กล้วยตาก” เคลือบช็อกโกแลต-กาแฟ รสชาติแปลกใหม่

Business ธุรกิจ

กล้วย…ผลไม้คู่ครัวไทย เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีเกษตรกรปลูกในเชิงการค้ากันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มักจะพบกับปัญหาเมื่อผลผลิตกล้วยออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก ทำให้ต้องขายราคาถูกกว่าต้นทุนการผลิต

เกษตรกรบางรายจึงแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการนำผลกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติที่หวานหอมอร่อย และต่อยอดด้วยการพัฒนาการผลิตเป็นกล้วยตากรสช็อกโกแลตและรสกาแฟ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีตลาดรองรับที่ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้ มีความมั่นคงในการยังชีพ

คุณบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เล่าให้ฟังว่า ประชากรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืช ทำประมง และเลี้ยงสัตว์ สำหรับการปลูกพืชเกษตรกรยังคงใช้ต้นทุนผลิตที่สูงหรือไม่พัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลผลิตจึงด้อยคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาด


คุณบุญเลี้ยง ข่ายม่าน(ซ้าย) เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เพื่อลดปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้มีการจัดการใช้ที่ดิน ทุน แรงงาน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงด้านตลาด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปลูกและผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP (Good Agricultural Practice) ให้ได้สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานที่ตลาดต้องการ และนำไปสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนที่มั่นคง

คุณกนกกุล ชาญเวช เกษตรอำเภอเมือง เล่าให้ฟังว่า จากปัญหาด้านการปลูกและผลิตพืชที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือปัญหาด้านการตลาดที่ไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายได้ จึงส่งผลต่อความมั่นคงของเกษตรกร

สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำ ให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เป็นศูนย์รวมการจัดหาปัจจัยราคาถูกมาใช้ในการผลิต เป็นศูนย์รวมรองรับข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการเพื่อนำมาสู่พัฒนาการผลิต สนับสนุนแหล่งทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ หรือส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตพอเพียง
คุณกนกกุล ชาญเวช เกษตรอำเภอเมือง ส่งเสริมการแปรรูปเป็นกล้วยตาก

ด้านพัฒนาการปลูกและผลิตกล้วยพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้ส่งเสริมให้ผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม และส่งเสริมการแปรรูปเป็นกล้วยตากเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้ได้ยาวนานขึ้น

นอกจากส่งเสริมการแปรรูปเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติที่หวานหอมอร่อยแล้วก็ได้สนับสนุนให้พัฒนาการผลิตเป็นกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตและกาแฟที่เป็นรสชาติแปลกใหม่ ได้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ของตลาด และเป็นเส้นทางก้าวเดินสู่การยกระดับรายได้ของเกษตรกรในชุมชนไปสู่การยังชีพที่มั่นคง

คุณอชิรวิทย์ ใจดี เลขานุการวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย เล่าให้ฟังว่า ลักษณะพื้นที่เขตตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชายเขา เป็นพื้นที่ราบสูงลูกฟัก และเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำ ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์จึงเหมาะต่อการปลูกพืช และถึงแม้ว่าจะมีการปลูกกล้วยแบบหัวไร่ปลายนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน แต่ตลาดกลับมีความต้องการมากขึ้น จึงได้เป็นผู้นำบุกเบิกปลูกกล้วยน้ำว้า และมีเกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกกล้วยกว่า 50 ไร่ โดยคาดหวังว่าจะเพิ่มผลผลิตได้พอเพียงกับความต้องการของผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน เมื่อผลผลิตกล้วยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ราคาซื้อขายก็ต่ำกว่าต้นทุน จึงแก้ปัญหาด้วยการนำผลผลิตกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยตาก การผลิตได้พัฒนาคุณภาพมาต่อเนื่อง กระทั่งนำมาสู่การผลิตกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตและกาแฟ เพื่อให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่
คุณอชิรวิทย์ ใจดี เลขานุการวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย ทวาย

ขั้นตอนการผลิตกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นแรกบ่มกล้วย ได้คัดเลือกกล้วยดิบเกือบสุกหรือกล้วยแก่ 90-95% เปลือกยังเป็นสีเขียว นำเข้ามาจัดวางไว้ในโรงบ่ม ทำการบ่ม 3-4 คืน เพื่อทำให้ผลกล้วยสุกพร้อมกัน

ขั้นที่สองตากกล้วย นำกล้วยทั้งหมดจากโรงบ่มมาปอกเปลือกออกแล้วนำเข้าไปตากในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ จัดวางเรียงผลกล้วยบนตะแกรงให้ระยะห่างกันพอเหมาะ ตาก 3-4 วัน น้ำหวานในผลกล้วยออกมา

ขั้นที่สามคัดขนาด เมื่อผลกล้วยที่ตากในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์แห้งดีแล้ว ได้นำออกคัดเกรดให้ได้ขนาดที่เท่ากัน ทำการตกแต่งผลกล้วยตากให้สวยงาม นำไปทับให้ผลกล้วยเรียบบางหรือไม่หนาเกินไป

ขั้นที่สี่เคลือบรส นำผลกล้วยที่ทับแล้วไปเคลือบครีมช็อกโกแลตหรือครีมกาแฟ เพื่อให้ได้รสชาติแปลกใหม่ มีความน่าสนใจหรือจูงใจให้ผู้บริโภคได้เลือกเติมเต็มความอร่อยที่ต่างไปจากกล้วยตากรสธรรมชาติ

ขั้นที่ห้าคัดขนาดผลกล้วยตาก นำผลกล้วยตากทุกรสมาคัดเกรดหรือขนาดอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลกล้วยตากมีขนาดเท่าๆ กัน หรือคัดเป็นผลขนาดใหญ่ กลาง หรือผลขนาดเล็ก หรือคัดเป็นขนาด A B C

ขั้นสุดท้าย นำผลกล้วยตากที่คัดขนาดแล้วมาบรรจุใส่ในซองพลาสติกด้วยเครื่องผนึกร้อน ที่ด้านข้างถุงจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือแสดงแหล่งผลิต

คุณอชิรวิทย์ เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า ผลิตภัณฑ์กล้วยตากนี้ได้ผ่านการตรวจคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย อย.ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตเตรียมนำไปบรรจุใส่ซอง

กล้วยตากที่บรรจุในซองขนาดเล็กน้ำหนัก 45 กรัม ขายซองละ 10 บาท และได้จัดใส่ในกล่อง กล่องละ 10 ซอง ขายราคา 90-100 บาท ส่วนผลกล้วยตากขนาดเล็กที่ไม่ได้ขนาดได้ขายส่งราคา 50-60 บาท ต่อกิโลกรัม

ตลาด ได้ส่งกล้วยตากทุกรสไปวางขายในตลาดหลายแห่ง ทั้งที่ Foodland Black Canyon สนามกอล์ฟเกือบทุกแห่ง ที่บานาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ตลาดทั่วไป หรือที่วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย
กล้วยตากรสช็อกโกแลต รสธรรมชาติหรือรสกาแฟ ทางเลือกความอร่อย

นี่คือการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่พัฒนาการผลิตเป็นกล้วยตากหลากหลายรสชาติความอร่อย ที่มีตลาดรองรับในการซื้อขาย กระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากขายดีของวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย ที่ส่งผลให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้และมีความมั่นคงในการยังชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

สอบถามเพิ่มได้ที่ คุณอชิรวิทย์ ใจดี เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. (081) 640-2520 หรือ คุณกนกกุล ชาญเวช โทร. (087) 019-0019 หรือ คุณณุพัฒน์ ทนยิ้ม สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โทร. (034) 564-267 ก็ได้ครับ

กล้วยตากชนิดซองนำไปบรรจุใส่กล่องๆ ละ 10 ซอง ขายราคา 90 100 บาท
ผลกล้วยตากคละขนาดขายส่งราคา 50 60 บาทต่อกิโลกรัม
กล้วยตากทุกรสมีวางขายในตลาดหลายแห่ง

 


ที่มา เทคโนโลยีชาวบ้าน