เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

Content พาเพลิน

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน