ภายในงานมีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ทิศทางของอุตสาหกรรม และภาพรวมทิศทางสื่อ