ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรมบุคลากร อัปสกิลการสื่อสารในยุค Digital พร้อมปล่อยปูคืนสู่ทะเล สร้างสมดุลแห่งธรรมชาติ

Event อีเวนต์
อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์”

อภิชาติ ธรรมมโนมัย ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ฟาร์มเฮ้าส์” จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Leadership & Growth Mindset เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารในยุค Digital โดยมี ดร.รณพรหม ชุนงาม เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับองค์กรให้เป็นไปตาม Core Value ขององค์กร คือ “ACTIVE” ได้แก่ Attitude ทัศนคติเชิงบวกต่อตัวเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร, Commitment รักษาคำมั่นสัญญามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำได้ตามเป้าหมาย, Teamwork ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างรู้หน้าที่, Innovation สร้างสรรค์ ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ Value สร้างคุณค่าให้ตัวเอง องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ Ethics มีจริยธรรมในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต

ในโอกาสนี้ 2 ผู้บริหาร อภิชาติ ธรรมมโนมัย และ อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย ยังนำทีมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ปล่อยคืนปูสู่ทะเล” สร้างสมดุลธรรมชาติ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลไทย เพื่อรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ ตามนโยบายของฟาร์มเฮ้าส์ที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวทาง ESG (Environment, Social, and Governance) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ ธนาคารปูม้าและแพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย

15. ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรมบุคลากร พร้อมกิจกรรม
16. ฟาร์มเฮ้าส์ จัดอบรมบุคลากร พร้อมกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยปูคืนสู่ทะเล

จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อ Leadership & Growth Mindset เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารในยุค Digital