สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชนยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์

Journal ข่าวสาร

สสว.ติดอาวุธวิสาหกิจชุมชนยกระดับสินค้าสู่ตลาดออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องในปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจฐานราก ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย การอบรมด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นต้นแบบที่ดี การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกิจ กิจกรรมทดสอบตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า สสว. ได้ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อยกระดับกลุ่มวิสาหกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ในยุคที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New normal) พร้อมนำความรู้ใหม่ การตลาดออนไลน์ การวางกลยุทธ์การขายสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

โดยการดำเนินงานในปีปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับวิสาหกิจฐานรากที่เข้าร่วมโครงการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างน้อย 150 รายกิจการ มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพด้านการทำธุรกิจ การสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะการทำตลาดทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น และจะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาประเทศและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นภารกิจสำคัญของ สสว. อีกด้วย