“ทางด่วนแก้หนี้” ธปท.เปิดช่องทางช่วยเหลือคนมีหนี้

Money เงินทองต้องรู้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้ของประชาชนและภาคธุรกิจปรับลดลงอย่างมาก ดังนั้นการที่ผู้ให้บริการทางการเงินและลูกค้า สามารถตกลงร่วมกันปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนหรือธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถแจ้งความต้องการไปที่ผู้ให้บริการทางการเงิน โดยช่องทางนี้เป็นช่องทางเสริมในช่วงที่มาตรการเว้นระยะเพื่อลดการแพร่เชื้อ (Social distancing) อาจทำให้ติดต่อหรือเดินทางไม่สะดวก ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่ระบุไว้

โดยข้อตกลงในการใช้งานมีดังนี้

1.ผู้ใช้บริการต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และแจ้งข้อเท็จจริงตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทั้งนี้ คำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในแต่ละครั้งเป็นการส่งคำขอสำหรับผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ถ้าท่านเป็นลูกหนี้ของผู้ให้บริการ 2 แห่ง ท่านต้องกรอกและส่งรายการคำขอ 2 ครั้ง

2. ผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลที่ได้แจ้งเป็นความจริงทุกประการ และในการกรอกข้อมูลโดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน ต้องกรอกให้ถูกต้องเพราะการกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อการประสานและการค้นหารายการคำขอของท่าน

3. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ ธปท. เปิดเผยข้อมูลนี้ ให้แก่ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องทราบ และยินยอมให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน

4. ธปท. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน เพื่อส่งต่อข้อมูลการขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปยังผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้
ทั้งนี้ การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือความช่วยเหลืออื่นใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง

5. ธปท. สามารถช่วยประสานกับผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถระบุชื่อผู้ให้บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลต่อไปในอนาคต

ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ ธปท. จะช่วยประสานนำส่งคำขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปยังผู้ให้บริการ กรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อสอบถาม ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง เบอร์โทร 1213 อีเมล [email protected] หรือหน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th

ที่มา ไทยคู่ฟ้า