กรมศิลปากรลุยออนไลน์ ‘ชมพิพิธภัณฑ์ฯ-อุทยานประวัติศาสตร์-ค้นจดหมายเหตุ’ห่างไกลโควิด-19

Culture ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดให้บริการและการเข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายประทีป กล่าวต่อว่า ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลดิจิทัล และการบริการประชาชนรูปแบบ E-Service ดังนี้  ระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 42 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตwww.virtualmuseum.finearts.go.th เสมือนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเอง

“ระบบ Virtual Historical Park อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง เป็นการรวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ มาไว้บนเว็บไซต์ http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th โดยบอกเล่าประวัติความเป็นมา มีภาพแผนที่ และภาพโบราณสถานให้ได้ชม รวมทั้งภาพมุมสูงที่ทำให้มองเห็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยรอบ ระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ (GIS) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศที่www.gis.finearts.go.th

“นอกจากนี้ยังมีการบริการด้านสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ที่ www.nat.go.th การบริการด้านสืบค้นเอกสารหนังสือหอสมุดแห่งชาติ สามารถอ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์หายาก และหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมถึงคลังวีดิทัศน์ของหอสมุดแห่งชาติ ตลอดจนบริการขอเลข ISSN ISBN และจดแจ้งการพิมพ์ออนไลน์ ได้ที่ www.nlt.go.th รวมถึงระบบคลังดิจิทัลมรดกศิลปวัฒนธรรม สามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากรได้ที่www.digitalcenter.finearts.go.th

“ระบบขออนุญาตนำเข้า ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออนไลน์ www.nsw.finearts.go.th ระบบขายหนังสือกรมศิลปากรออนไลน์ https://bookshop.finearts.go.th”อธิบดีกรมศิลปากรกล่าว และว่า

นอกจากนี้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดรายการ “สังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ร่วมต้านโควิด – 19″ นำวีดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ที่เคยจัดแสดงแล้ว และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก มาเผยแพร่ให้ได้รับชมในช่วงที่งดจัดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ โดยสามารถรับชมได้ทาง facebook fanpage: สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ Performing Arts, Fine Arts Department Thailand ด้วย