ตารางเรียนประจำเดือน กรกฎาคม 2562
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร จำนวน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์07/07/62
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
เสาร์13/07/62
1เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์2,999.00 บาท
2อ.ศรนรินทร์ หนุศร3,800.00 บาท
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,500.00 บาท
1อ.สิริกาญจน์ จงถาวร2,000.00 บาท
อาทิตย์14/07/62
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง1,599.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.จักรินทร์ นิ่มเนตร2,140.00 บาท
1อ.ธนวรรณ เทียมทัด2,140.00 บาท
เสาร์20/07/62
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล2,140.00 บาท
1อ.อิษยา วัชรญานนท์2,800.00 บาท
อาทิตย์21/07/62
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,200.00 บาท
1ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์27/07/62
1อ.สุจรรย์จิรา วัฒนเจริญชัย2,140.00 บาท
1อ.ชญานี ศตะภัค2,800.00 บาท
1อ.สุธีมนต์ ปรีชานุวัฒน์2,500.00 บาท
อาทิตย์28/07/62
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ( จำนวน 7 คอร์ส )
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Craftwork งานฝีมือ
สอนโดย อ.สิริกาญจน์ จงถาวร
ราคา 2,000 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Cooking Class ลงมือทำจริง
สอนโดย เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์
ราคา 3,299 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ศุภชัย สากำสด
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.มานะ พชนะโชติ
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 4,800 บาท
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 3 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ
ราคา 3,500 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ( จำนวน 4 คอร์ส )
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.เต็มสิทธิ์ นาโสม
ราคา 3,299 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ธีรชัย เจริญวัฒนาเลิศ
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อรรถ ขันสี
ราคา 2,140 บาท
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
จะเริ่มใน 4 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.วันดี ละมูลเจริญ
ราคา 2,140 บาท