ตารางเรียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
วัน วัน / เดือน / ปี หลักสูตร ระยะเวลาเรียน ผู้สอน ราคา
อาทิตย์01/11/63
1อ.พจนาถ บูระผลิต2,140.00 บาท
1อ.คนนธิป ทองวงศ์2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
เสาร์07/11/63
1อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข2,140.00 บาท
1อ.พรรณวดี  อยู่คง2,140.00 บาท
2อ.เจษฎา ม่วงเจริญ3,500.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
อาทิตย์08/11/63
1เชฟสุรศักดิ์ คงสวัสดิ์3,299.00 บาท
1เชฟจตุพร อ่อนพรม3,299.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
เสาร์14/11/63
1อ.อภิวรรณ ฟักน่วม2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
2อ.สิรวิชญ์ เพ็ญภัทระเรืองกุล3,500.00 บาท
1อ.สุรีย์ แก้วพิลา2,140.00 บาท
1เชฟจารึก ศรีอรุณ2,140.00 บาท
อาทิตย์15/11/63
1อ.มานะ พชนะโชติ2,140.00 บาท
1อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล3,210.00 บาท
1อ.โอฬาร ศรีสวรรค์2,140.00 บาท
เสาร์21/11/63
1อ.สมหมาย บำเพ็ญบุญ2,140.00 บาท
2อ.ครรชิต ป้อทองคำ3,500.00 บาท
1อ.เต็มสิริ รังหอม1,605.00 บาท
อาทิตย์22/11/63
1อ.ศรุดา กันทะวงค์2,200.00 บาท
1อ.อรรถ ขันสี2,140.00 บาท
1อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท
ศุกร์27/11/63
1อ.อำนาจ พิทยาธร2,990.00 บาท
เสาร์28/11/63
1อ.นิรมล พุทธาศรี1,605.00 บาท
1อ.ชนันพร ชัยประภา2,140.00 บาท
1อ.หัสนัย สุขวิวัฒน์ศิริกุล2,140.00 บาท
2อ.ขวัญชัย ป้อทองคำ3,500.00 บาท
อาทิตย์29/11/63
1อ.จิราพรรณ คงเทียน1,605.00 บาท
1อ.ศุภชัย สากำสด2,140.00 บาท
1อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง2,140.00 บาท
1อ.นวลปรางค์ วรรณพงษ์ คำชื่นวงศ์2,140.00 บาท
1อ.กฤษณะ ยุคะลัง2,599.00 บาท

คอร์สเรียนวันเสาร์ที่ 05 ธันวาคม 2563 ( จำนวน 5 คอร์ส )
ส. 5 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม
ราคา 2,140 บาท
ส. 5 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อดุลย์โรจน์ อังสนันท์สุข
ราคา 2,140 บาท
ส. 5 - อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Training งานช่าง
สอนโดย อ.ศรนรินทร์ หนุศร
ราคา 3,500 บาท
ส. 5 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พนัส แย้มสกุล
ราคา 2,140 บาท
ส. 5 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 1 วัน
Bakery Class ครัวเบเกอรี่
สอนโดย อ.กฤษณะ ยุคะลัง
ราคา 2,599 บาท
คอร์สเรียนวันอาทิตย์ที่ 06 ธันวาคม 2563 ( จำนวน 3 คอร์ส )
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.อิสระ เหลืองแสงรุ้ง
ราคา 2,140 บาท
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.พะเยาว์ กฤษแก้ว
ราคา 2,140 บาท
อา. 6 ธ.ค. 63
จะเริ่มใน 2 วัน
Demo Class ครัวสาธิต
สอนโดย อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล
ราคา 2,140 บาท